Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

Detalls Constructius

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italià

En búlgar

En chinès

FIX: Sostres Inclinats. Detalls Especials. Pilars. Jàsseres

FIX010

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats en la seva unió amb elements verticals. Sense accions dinàmiques. Acer B 400 S

FIX011

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats en la seva unió amb elements verticals. Amb accions dinàmiques. Acer B 400 S

FIX012

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats en la seva unió amb elements verticals. Sense accions dinàmiques. Acer B 500 S.

FIX013

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats en la seva unió amb elements verticals. Amb accions dinàmiques. Acer B 500 S.

FIX100

  

Esquema bàsic d'ancoratge i disposició de barres en elements inclinats amb armadures continues.

FIX110

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats amb armadures amb encavallament.

FIX120

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats amb armadures tallades. Lloses amb malles prefabricades i sostres sense accions dinàmiques. Acer B 400 S

FIX130

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats amb armadures tallades. Lloses amb malles prefabricades i sostres amb accions dinàmiques. Acer B 400 S

FIX140

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats amb armadures tallades. Lloses amb malles prefabricades i sostres sense accions dinàmiques. Acer B 500 S.

FIX150

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats amb armadures tallades. Lloses amb malles prefabricades i sostres amb accions dinàmiques. Acer B 500 S.

FIX160

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats amb armadures tallades. Bigues sense accions dinàmiques. Acer B 400 S

FIX170

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats amb armadures tallades. Bigues amb accions dinàmiques. Acer B 400 S

FIX180

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats amb armadures tallades. Bigues sense accions dinàmiques. Acer B 500 S.

FIX190

  

Esquema bàsic d'acoblament, ancoratge i disposició de barres en elements inclinats amb armadures tallades. Bigues amb accions dinàmiques. Acer B 500 S.

FIP100

  

Esquema armat de pilars en unions amb bigues i sostres inclinats sense accions dinàmiques. Acer B 400 S

FIP110

  

Esquema armat de pilars en unions amb bigues i sostres inclinats amb accions dinàmiques. Acer B 400 S

FIP120

  

Esquema armat de pilars en unions amb bigues i sostres inclinats sense accions dinàmiques. Acer B 500 S.

FIP130

  

Esquema armat de pilars en unions amb bigues i sostres inclinats amb accions dinàmiques. Acer B 500 S.

FIP200

  

Esquema armat de pilars inclinats en unions amb bigues i sostres inclinats sense accions dinàmiques. Acer B 400 S

FIP210

  

Esquema armat de pilars inclinats en unions amb bigues i sostres inclinats amb accions dinàmiques. Acer B 400 S

FIP220

  

Esquema armat de pilars inclinats en unions amb bigues i sostres inclinats sense accions dinàmiques. Acer B 500 S.

FIP230

  

Esquema armat de pilars inclinats en unions amb bigues i sostres inclinats amb accions dinàmiques. Acer B 500 S.

FIV001

  

Acord de bigues en pilar extrem.

FIV002-A

  

Enjovament entre dues bigues planes. Vora perpendicular a la inclinació de la coberta.

FIV002-B

  

Enjovament entre dues bigues planes. Vora vertical.

FIV002-C

  

Enjovament entre dues bigues planes. Vora horizontal.

FIV003

  

Enjovament biga plana amb biga de cantell.

FIV004

  

Enjovament biga plana amb muret de formigó.

FIV005

  

Armat de bigues en intersecció amb biga carener.

FIV006

  

Armat de bigues en intersecció amb biga aiguafons.

FIG001

  

Armat de cornises.

FIG002

  

Formació de golfes. (Llosa massissa)

FIG003

  

Formació de golfes triangulars. (Llosa massissa)

FIG004

  

Formació de golfes trapezials. (Llosa massissa)

FIG005

  

Formació de golfes rectangulars. (Llosa massissa)

FIG006

  

Formació de golfa amb sostre unidireccional de biguetes autoportants suportat per parets de fàbrica resistent.

FIG007

  

Esquema d'unions de parets de fàbrica resistent amb biga carener.

FIG008

  

Esquema d'unions de parets de fàbrica resistent amb viga aiguafons.

FIG009-A

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla. Biga de cantell. Barbacana en voladís amb vora perpendicular a la inclinació de la coberta.

FIG009-B

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla. Biga de cantell. Barbacana en voladís amb vora vertical.

FIG009-C

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla. Biga de cantell. Barbacana en voladís amb vora horizontal.

FIG010

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla. Biga de cantell. Barbacana en voladís de menor cantell enrasat superiorment. Vora vertical.

FIG011

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla. Biga de cantell. Barbacana en voladís de menor cantell enrasat inferiorment. Vora vertical.

FIG012-A

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla en voladís. Biga de cantell. Barbacana en voladís amb vora perpendicular a la inclinació de la coberta.

FIG012-B

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla en voladís. Biga de cantell. Barbacana en voladís amb vora vertical.

FIG012-C

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla en voladís. Biga de cantell. Barbacana en voladís amb vora horizontal.

FIG013

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla en voladís. Biga de cantell. Barbacana en voladís de menor cantell enrasat superiorment. Vora vertical.

FIG014

  

Encontre en barbacana de sostre inclinat amb sostre pla en voladís. Biga de cantell. Barbacana en voladís de menor cantell enrasat inferiorment. Vora vertical.

FIG015

  

Encontre en barbacana de llosa inclinada amb sostre pla. Barbacana en voladís.

Detalls Constructius de forjats inclinats

Comanda dels detalls constructius